صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

رتروبرندينگ | RetroBranding

رتروبرندينگ و فرآيندهايش شامل راه اندازي دوباره و ريلانچ يك برند از گذشته اش و همزمان نگه داشتن و حفظ ويژگي هاي ظاهرى و ملموس محصول كه در رابطه با يك دوره تاريخي مي باشد. رتروبرندينگ گونه اي از نوسازي برند است با اين تفاوت كه تداعي برند با گذشته تقويت و حفظ مى شود، رتروبرندينگ گونه اي از رتروماركتينگ است با اين تفاوت كه برند از گذشته ريلانچ مي شود. برندي كه نياز دارد تا وارد استراتژي نوسازي شود

رتروبرندينگ و فرآيندهايش شامل راه اندازي دوباره و ريلانچ يك برند از گذشته اش و همزمان نگه داشتن و حفظ ويژگي هاي ظاهرى و ملموس محصول كه در رابطه با يك دوره تاريخي مي باشد. رتروبرندينگ گونه اي از نوسازي برند است با اين تفاوت كه تداعي برند با گذشته تقويت و حفظ مى شود، رتروبرندينگ گونه اي از رتروماركتينگ است با اين تفاوت كه برند از گذشته ريلانچ مي شود. برندي كه نياز دارد تا وارد استراتژي نوسازي شود، بايد پس از پايان فرآيند نوسازي، به عنوان يك برند كلاسيك درك شود و داراي ويژگي ها و خصايل بي زمان و غيروابسته به زمان شود، مثل ويژگي لذت در برند كوكاكولا، ويژگى قدرت و استقامت در برند لوى و زيبايي در برند چنل. تحليل ها و بررسي هاي عميق، تفاوت اين دو مفهوم را آشكار مي كند، اول اين كه اصول اين استراژي ها داراي تفاوت هستند، در نوسازي برند، يك برند به زمان حال مي آيد، در حالي كه در رتروبرندينگ، ارتباط، تداعي و پيوند با گذشته تحكيم شده و تقويت مي شود. با نوسازی منابع سنتی ارزش برند و ايجاد منابع تازه، نوسازی برند مي تواند ادراك برند قديمی و از رده خارج را در گذشته به يك برند معاصر و مدرن تبديل كند.