صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

ماشين بازى | نمايشگاه خودرو

در مطالعات فرهنگی، مفهومِ "بریکولاژ" به فرآیندهاىِ ويژه اى گفته مى شود که با نوعى "كولاژ" سازى و ايجادِ هويتِ هاىِ چندپاره و چهل تكه همراه هستند، امكان و فرصتى كه به واسطه آن، افرادِ جامعه به سراغِ استفاده و به كارگيرى قطعات، ماشين ها، اشيا و چيزهایی از میان طبقاتِ مختلف اجتماعی رفته، و هویت های جدیدِ فرهنگی و سياسى خلق می کنند. پيكان از اين رو در سپهر و منشور زيستى ايرانيان، چيزى از "بريكولاژ" با خود دارد ...

در مطالعات فرهنگی، مفهومِ "بریکولاژ" به فرآیندهاىِ ويژه اى گفته مى شود که با نوعى "كولاژ" سازى و ايجادِ هويتِ هاىِ چندپاره و چهل تكه همراه هستند، امكان و فرصتى كه به واسطه آن، افرادِ جامعه به سراغِ استفاده و به كارگيرى قطعات، ماشين ها، اشيا و چيزهایی از میان طبقاتِ مختلف اجتماعی رفته، و هویت های جدیدِ فرهنگی و سياسى خلق می کنند. پيكان از اين رو در سپهر و منشور زيستى ايرانيان، چيزى از "بريكولاژ" با خود دارد، خودرويى كه با فرهنگ، عناصر اجتماعى و تاريخى، اشيا و نشانه هاى متكثر فردى و جمعى در هم آميخته شده است، كه با هر انهدام و انقراضى، دوباره با همان قيافه اما با صورت بندى و جوهر تازه اى، دوباره از نو زاده مى شود، شبيه ايزدانِ ناميراىِ اسطوره هاىِ كهن، كه از شربت جاودانگى نوشيده اند، مثلِ ققنوس كه از خاكسترش دوباره سر بر مى آورد. پيكان در جاده اى پنجاه ساله، فراتر از خود راه رفته است، مسيرِ "شدن" را رفته، چيزى وراىِ ماشين، شايد تركيبِ "سايبورگ" وارى از انسان و ماشين، شايد "بريكولاژ خاطرات ايرانى" و شايد چيزى در "اين پيكان" است كه هنوز تمام نشده است.

برچسب‌ها