صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

جارچى | تبلیغات و بریده جراید

فرهنگ ايرانی مجموعه ای از عناصر متضاد و متناقض شده است و هيچ گروه يا انديشمندی در صدد بررسی و تحليل عناصر فرهنگ عاميانه امروز ايرانی بر نيامده است. خطوط فكری و عملي ما ايرانيان هرگز مستمر و ادامه دار نبوده و در مقاطع مختلف تاریخی دچار گسست و نابودی شده است ...

فرهنگ ايرانی مجموعه ای از عناصر متضاد و متناقض شده است و هيچ گروه يا انديشمندی در صدد بررسی و تحليل عناصر فرهنگ عاميانه امروز ايرانی بر نيامده است. خطوط فكری و عملي ما ايرانيان هرگز مستمر و ادامه دار نبوده و در مقاطع مختلف تاریخی دچار گسست و نابودی شده است. انديشه ها، خدمات، بناها و آثار سلسله های قبلی و مردمان گذشته با ظهور نظام های فكری و افراد جديد به کلی مورد تناقض و انكار و فراموشی قرار می گيرند. نسل جديد چه نشانه ها و اشتراكاتی را از نسل قبلی دارد، نشانه شناسی ها و عناصر بصری نسل های قبلی و حتی دهه های ايرانی در حال دور شدن و غريبه شدن هستند. دهه شصتی ها، هفتادی ها را نميفهمند و مردمان دهه چهل از درك كودكان امروزی غافل می شوند. شيوه پرداختن به گذشته نبايد سرشار از ستايش بی دليل، بيان شاعرانه يا سرسپردگی محض به عناصر و نشانه های يك دوره يا زمانه باشد، از خاطرات نبايد وسيله اي برای نمايش و طرفدار جمع كردن استفاده كرد، چرا كه تنها خاطره، گذشته و آينده است كه قرباني می شود. تاريخ و گذشته در حال تبديل شدن به آرشيو و بايگاني مي باشد و كافه نوستال در حال فرار از اين داستان است، ما نوستالژی را براي آينده می نويسيم.

زيبايى دست نخورده شرقى، سه قلوهاىِ ايرانى و ايستاده با "رولزرويس"

زيبايى دست نخورده شرقى، سه قلوهاىِ ايرانى و ايستاده با "رولزرويس"

صد ساله مثل رولز رويس، مثل شراب صد ساله، مثل مفهوم "زيبايى" كه بايد دوباره تعريف شود، زيبايى شرقى، گيسوان سياه، ابروهاىِ برنداشته و حضور سه قلوهاى ايرانى در كمپين "زيبايى دست...

ادامه مطلب
برچسب‌ها