صدای راستین خاطرات و یادگارهای ملت ایران
info@cafenostal.com

گواهینامه ها و افتخارات

در طول سال ها تحقيقات و پژوهش ها در محيط هايى كارى و پژوهشى، توانستيم مجموعه اي از فعاليت ها و امور تحقيقاتى را در قالب شركت هاى دانش بنيان و همكاري هاى دوجانبه به انجام برسانيم.

در طول سال ها تحقيقات و پژوهش ها در محيط هايى كارى و پژوهشى، توانستيم مجموعه اي از فعاليت ها و امور تحقيقاتى را در قالب شركت هاى دانش بنيان و همكاري هاى دوجانبه به انجام برسانيم. مجموعه اى از فعاليت ها و اقدامات به ظاهر متكثر و گيج كه در واقع بخشى از هويت و رسالت "طوفان هاى فكرى" ما بود، از همراه شدن با فناورى تبلت ها يا همان گجت هاى رايانه اى نوظهور تا شيفته استقرار و تحول آفرينى با ابزارهاى فناورانه موبايل، كه به طراحى، توليد و در نهايت ثبت "اختراع" در اداره كل مالكيت صنعتى شد. اولين اختراع كشور و تنها پروانه ثبت اختراع در حوزه "طراحى و پياده سازى سازمان هاى مبتنى بر تبلت و رايانش ابرى" كه فتح بابى شد براى مجموعه اى از اختراعات و طرح هاى فكرى و فناورانه، و در نهايت ثبت شركت ها و كسب مجوز دانش بنيان در حوزه فعاليت از معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و كسب نشان سيمين "سرآمد" از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حوزه فعاليت ديجيتال. و يكباره بيدار شدن و حركت در مسيرهاى تازه تر، تلاش براى توجه به فعاليت هاى بينارشته اى و توجه به مقوله استارتاپ ها و برندسازى، كه حاصل يك دهه فعاليت در حوزه هاى پژوهشى، آموزشى و تحقيقاتى اكنون در قالب "كافه نوستال" تجلى يافته است.